ردیف شماره خط قیمت توضیحات
1 09120131089 1,000,000 صفر استعلام و خرید
2 09120131082 1,000,000 صفر استعلام و خرید
3 09121353257 14,500,000 کارکرده استعلام و خرید
4 09120131079 1,000,000 صفر استعلام و خرید
5 09128754973 1,700,000 صفر استعلام و خرید
6 09122890141 5,500,000 کارکرده استعلام و خرید
7 09120131084 1,000,000 صفر استعلام و خرید
8 09129519113 1,200,000 صفر استعلام و خرید
9 09128493624 1,200,000 کارکرده استعلام و خرید
10 09120131083 1,000,000 صفر استعلام و خرید
11 09126778573 1,700,000 کارکرده استعلام و خرید
12 09127881353 1,800,000 کارکرده استعلام و خرید
13 09128719336 1,600,000 صفر استعلام و خرید
14 09122272419 6,100,000 کارکرده استعلام و خرید
15 09129626040 1,500,000 کارکرده استعلام و خرید
16 09127772846 3,500,000 کارکرده استعلام و خرید
17 09121725624 8,800,000 کارکرده استعلام و خرید
18 09129526268 1,600,000 صفر استعلام و خرید
19 09126768525 2,300,000 کارکرده استعلام و خرید
20 09127230018 2,300,000 کارکرده استعلام و خرید
21 09120910906 2,000,000 صفر استعلام و خرید
22 09123870865 3,000,000 کارکرده استعلام و خرید
23 09120334464 3,500,000 در حد صفر استعلام و خرید
24 09120131085 1,000,000 صفر استعلام و خرید
25 09127079919 2,900,000 در حد صفر استعلام و خرید
26 09127785004 3,200,000 کارکرده استعلام و خرید
27 09129519127 1,200,000 صفر استعلام و خرید
28 09120334463 3,000,000 در حد صفر استعلام و خرید
29 09126900495 3,300,000 کارکرده استعلام و خرید
30 09122095111 13,500,000 در حد صفر استعلام و خرید
31 09120996019 1,000,000 صفر استعلام و خرید
32 09120602327 1,200,000 صفر استعلام و خرید
33 09123404679 3,700,000 کارکرده استعلام و خرید
34 09120602329 1,200,000 صفر استعلام و خرید
35 09121314863 17,500,000 کارکرده استعلام و خرید
36 09122097164 4,800,000 کارکرده استعلام و خرید
37 09123471169 3,100,000 کارکرده استعلام و خرید
38 09128719332 1,600,000 صفر استعلام و خرید
39 09123440536 3,500,000 کارکرده استعلام و خرید
40 09123331179 10,500,000 کارکرده استعلام و خرید
41 09120996023 1,000,000 صفر استعلام و خرید
42 09126002351 3,200,000 کارکرده استعلام و خرید
43 09126004479 3,200,000 کارکرده استعلام و خرید
44 09122838057 4,900,000 کارکرده استعلام و خرید
45 09122237729 5,500,000 کارکرده استعلام و خرید
46 09121325453 23,000,000 صفر استعلام و خرید
47 09125805929 3,300,000 کارکرده استعلام و خرید
48 09125888894 9,800,000 صفر استعلام و خرید
49 09128719069 1,700,000 صفر استعلام و خرید
50 09123359137 3,700,000 در حد صفر استعلام و خرید
51 09127741614 2,100,000 کارکرده استعلام و خرید
52 09126798188 2,200,000 کارکرده استعلام و خرید
53 09120486009 1,800,000 صفر استعلام و خرید
54 09122343295 5,500,000 در حد صفر استعلام و خرید
55 09129519108 1,200,000 صفر استعلام و خرید
56 09122055966 5,500,000 کارکرده استعلام و خرید
57 09124254334 5,900,000 صفر استعلام و خرید
58 09123996815 3,500,000 کارکرده استعلام و خرید
59 09128719942 1,700,000 صفر استعلام و خرید
60 09120131087 1,000,000 صفر استعلام و خرید
61 09122549451 5,200,000 کارکرده استعلام و خرید
62 09120996014 1,000,000 صفر استعلام و خرید
63 09120131076 1,000,000 صفر استعلام و خرید
64 09121539955 18,000,000 در حد صفر استعلام و خرید
65 09128754978 1,700,000 صفر استعلام و خرید
66 09123062984 3,400,000 کارکرده استعلام و خرید
67 09122827766 11,500,000 کارکرده استعلام و خرید
68 09129519126 1,200,000 صفر استعلام و خرید
69 09121973374 9,200,000 کارکرده استعلام و خرید
70 09120994699 1,700,000 صفر استعلام و خرید
71 09127216432 1,400,000 کارکرده استعلام و خرید
72 09121098617 12,800,000 کارکرده استعلام و خرید
73 09121363182 14,500,000 کارکرده استعلام و خرید
74 09129526269 1,600,000 صفر استعلام و خرید
75 09121824180 11,500,000 کارکرده استعلام و خرید
76 09122954158 4,200,000 کارکرده استعلام و خرید
77 09128719067 1,700,000 صفر استعلام و خرید
78 09124832147 3,200,000 کارکرده استعلام و خرید
79 09120602328 1,200,000 صفر استعلام و خرید
80 09120602326 1,200,000 صفر استعلام و خرید
81 09124423815 3,900,000 صفر استعلام و خرید
82 09128719331 1,600,000 صفر استعلام و خرید
83 09123364643 5,500,000 کارکرده استعلام و خرید
84 09122767659 7,500,000 کارکرده استعلام و خرید
85 09126450848 1,800,000 کارکرده استعلام و خرید
86 09120131628 1,000,000 صفر استعلام و خرید
87 09129519130 1,200,000 صفر استعلام و خرید
88 09125382495 1,900,000 کارکرده استعلام و خرید
89 09121621518 14,500,000 کارکرده استعلام و خرید
90 09127338005 3,200,000 کارکرده استعلام و خرید
91 09120996027 1,000,000 صفر استعلام و خرید
92 09128756173 1,700,000 صفر استعلام و خرید
93 09129512139 1,100,000 کارکرده استعلام و خرید
94 09122723683 5,100,000 کارکرده استعلام و خرید
95 09128719334 1,600,000 صفر استعلام و خرید
96 09123215638 3,800,000 کارکرده استعلام و خرید
97 09121811909 17,500,000 کارکرده استعلام و خرید
98 09122084629 4,800,000 کارکرده استعلام و خرید
99 09125113808 3,500,000 کارکرده استعلام و خرید
100 09123130459 3,900,000 کارکرده استعلام و خرید
101 09125804940 3,300,000 کارکرده استعلام و خرید
102 09124233399 6,000,000 صفر استعلام و خرید
103 09120996024 1,000,000 صفر استعلام و خرید
104 09120996018 1,000,000 صفر استعلام و خرید
105 09126761089 2,100,000 کارکرده استعلام و خرید
106 09122151146 6,500,000 در حد صفر استعلام و خرید
107 09122859064 4,500,000 کارکرده استعلام و خرید
108 09123300584 6,400,000 کارکرده استعلام و خرید
109 09121789172 10,300,000 کارکرده استعلام و خرید
110 09129519128 1,200,000 صفر استعلام و خرید
111 09121854766 9,200,000 کارکرده استعلام و خرید
112 09123599268 3,000,000 کارکرده استعلام و خرید
113 09122277118 9,800,000 کارکرده استعلام و خرید
114 09120131081 1,000,000 صفر استعلام و خرید
115 09128719063 1,700,000 صفر استعلام و خرید
116 09121456213 9,700,000 کارکرده استعلام و خرید
117 09121884601 9,200,000 کارکرده استعلام و خرید
118 09123360738 3,100,000 کارکرده استعلام و خرید
119 09128719338 1,600,000 صفر استعلام و خرید
120 09127141417 8,500,000 کارکرده استعلام و خرید
121 09122365407 4,200,000 کارکرده استعلام و خرید
122 09120996021 1,000,000 صفر استعلام و خرید
123 09125222287 9,500,000 کارکرده استعلام و خرید
124 09121949693 17,000,000 کارکرده استعلام و خرید
125 09128719335 1,600,000 صفر استعلام و خرید
126 09125452112 6,200,000 کارکرده استعلام و خرید
127 09121151868 27,500,000 کارکرده استعلام و خرید
128 09128751439 1,600,000 صفر استعلام و خرید
129 09120131078 1,000,000 صفر استعلام و خرید
130 09127998838 1,950,000 کارکرده استعلام و خرید
131 09128759027 1,700,000 صفر استعلام و خرید
132 09120997190 1,300,000 صفر استعلام و خرید
133 09120131086 1,000,000 صفر استعلام و خرید
134 09129526267 1,600,000 صفر استعلام و خرید
135 09126522121 9,500,000 صفر استعلام و خرید
136 09123930369 4,500,000 کارکرده استعلام و خرید
137 09122190323 6,300,000 کارکرده استعلام و خرید
138 09122098744 5,100,000 کارکرده استعلام و خرید