ردیف شماره خط قیمت (تومان) توضیحات
1 09122890141 5,500,000 کارکرده خرید
2 09127238581 1,800,000 کارکرده خرید
3 09127230018 2,300,000 کارکرده خرید
4 09123300584 6,400,000 کارکرده خرید
5 09120160704 1,100,000 کارکرده خرید
6 09120996027 1,100,000 صفر خرید
7 09121505731 14,200,000 کارکرده خرید
8 09129543630 1,350,000 صفر خرید
9 09128997278 1,750,000 کارکرده خرید
10 09121824180 11,500,000 کارکرده خرید
11 09123342759 3,800,000 کارکرده خرید
12 09121810939 16,500,000 کارکرده خرید
13 09127338005 3,200,000 کارکرده خرید
14 09128719335 1,600,000 صفر خرید
15 09122549451 5,200,000 کارکرده خرید
16 09128719069 1,700,000 صفر خرید
17 09120855948 800,000 کارکرده خرید
18 09120996019 1,100,000 صفر خرید
19 09128759027 1,700,000 صفر خرید
20 09120910906 2,000,000 صفر خرید
21 09120131089 1,000,000 صفر خرید
22 09126250625 18,500,000 کارکرده خرید
23 09123788437 5,400,000 کارکرده خرید
24 09120334464 3,500,000 در حد صفر خرید
25 09120686384 1,000,000 صفر خرید
26 09128719338 1,600,000 صفر خرید
27 09124916212 3,300,000 کارکرده خرید
28 09120602327 1,200,000 صفر خرید
29 09123130459 3,900,000 کارکرده خرید
30 09123599268 3,400,000 کارکرده خرید
31 09121151868 27,500,000 کارکرده خرید
32 09124098743 2,700,000 کارکرده خرید
33 09128309568 1,150,000 کارکرده خرید
34 09129526268 1,600,000 صفر خرید
35 09127141417 8,500,000 کارکرده خرید
36 09120160705 1,100,000 کارکرده خرید
37 09122343295 5,500,000 در حد صفر خرید
38 09120486009 1,800,000 صفر خرید
39 09122190323 6,300,000 کارکرده خرید
40 09122954158 4,500,000 کارکرده خرید
41 09121325453 23,000,000 صفر خرید
42 09121889056 12,200,000 کارکرده خرید
43 09123341903 3,700,000 کارکرده خرید
44 09124254334 5,900,000 صفر خرید
45 09124872628 3,300,000 کارکرده خرید
46 09122723683 5,100,000 کارکرده خرید
47 09129533937 1,350,000 صفر خرید
48 09124445569 7,900,000 کارکرده خرید
49 09129526267 1,600,000 صفر خرید
50 09122859064 4,800,000 کارکرده خرید
51 09121931767 11,700,000 کارکرده خرید
52 09122138749 5,400,000 کارکرده خرید
53 09127772846 3,500,000 کارکرده خرید
54 09122272419 6,100,000 کارکرده خرید
55 09128719334 1,600,000 صفر خرید
56 09120996021 1,100,000 صفر خرید
57 09124118439 3,100,000 کارکرده خرید
58 09128493624 1,200,000 کارکرده خرید
59 09125286664 5,400,000 صفر خرید
60 09123345221 3,800,000 کارکرده خرید
61 09122838057 4,900,000 کارکرده خرید
62 09121934448 22,000,000 صفر خرید
63 09123930369 4,500,000 کارکرده خرید
64 09123576079 3,800,000 کارکرده خرید
65 09128719332 1,600,000 صفر خرید
66 09124832147 3,200,000 کارکرده خرید
67 09122767659 7,500,000 کارکرده خرید
68 09120160710 1,000,000 کارکرده خرید
69 09121363182 14,500,000 کارکرده خرید
70 09120996023 1,100,000 صفر خرید
71 09125452112 6,200,000 کارکرده خرید
72 09122991915 8,300,000 در حد صفر خرید
73 09122095111 13,500,000 در حد صفر خرید
74 09122827766 13,500,000 صفر خرید
75 09129533935 1,350,000 صفر خرید
76 09125283659 2,300,000 کارکرده خرید
77 09129543632 1,350,000 صفر خرید
78 09120686385 1,000,000 صفر خرید
79 09121621518 14,500,000 کارکرده خرید
80 09120602329 1,200,000 صفر خرید
81 09129626040 2,000,000 در حد صفر خرید
82 09122151146 6,500,000 در حد صفر خرید
83 09129543631 1,350,000 صفر خرید
84 09123541088 4,200,000 کارکرده خرید
85 09129519113 1,200,000 صفر خرید
86 09127785004 3,200,000 کارکرده خرید
87 09123359137 3,700,000 در حد صفر خرید
88 09121981309 12,400,000 صفر خرید
89 09126761089 2,100,000 کارکرده خرید
90 09122794175 4,900,000 کارکرده خرید
91 09121550330 31,500,000 صفر خرید
92 09125788131 3,200,000 کارکرده خرید
93 09129519108 1,200,000 صفر خرید
94 09120160709 1,100,000 کارکرده خرید
95 09123170185 3,900,000 کارکرده خرید
96 09128754978 1,700,000 صفر خرید
97 09129519127 1,200,000 صفر خرید
98 09124529809 2,300,000 کارکرده خرید
99 09123996815 3,500,000 کارکرده خرید
100 09120602326 1,200,000 صفر خرید
101 09120994199 2,200,000 صفر خرید
102 09122111889 13,500,000 کارکرده خرید
103 09120676589 1,000,000 صفر خرید
104 09125222287 9,500,000 کارکرده خرید
105 09129533934 1,350,000 صفر خرید
106 09123331179 10,500,000 کارکرده خرید
107 09129526269 1,600,000 صفر خرید
108 09121811909 17,500,000 کارکرده خرید
109 09122250907 8,500,000 کارکرده خرید
110 09126475461 1,900,000 کارکرده خرید
111 09129533936 1,350,000 صفر خرید
112 09122785438 5,100,000 کارکرده خرید
113 09128754973 1,700,000 صفر خرید
114 09120602328 1,200,000 صفر خرید
115 09124991000 47,000,000 صفر خرید
116 09123087983 3,800,000 کارکرده خرید
117 09128115106 1,500,000 کارکرده خرید
118 09121244627 14,200,000 کارکرده خرید
119 09129533932 1,350,000 صفر خرید
120 09120122976 1,200,000 صفر خرید
121 09121103736 58,000,000 در حد صفر خرید
122 09124423815 3,900,000 صفر خرید
123 09120686387 1,000,000 صفر خرید
124 09125081092 2,700,000 کارکرده خرید
125 09125915827 2,300,000 کارکرده خرید
126 09124294786 3,900,000 صفر خرید
127 09128800283 3,200,000 کارکرده خرید
128 09126333415 3,500,000 کارکرده خرید
129 09123760301 4,600,000 کارکرده خرید
130 09128471916 1,500,000 کارکرده خرید
131 09123706245 3,700,000 کارکرده خرید
132 09120122974 1,200,000 صفر خرید
133 09128756173 1,700,000 صفر خرید
134 09129533931 1,350,000 صفر خرید
135 09122829990 16,500,000 صفر خرید
136 09120160720 1,000,000 کارکرده خرید
137 09120334463 3,000,000 در حد صفر خرید
138 09122560652 8,500,000 صفر خرید
139 09121860212 16,500,000 صفر خرید
140 09125888894 9,800,000 صفر خرید
141 09124151914 5,500,000 کارکرده خرید
142 09120160730 1,000,000 کارکرده خرید
143 09120686389 1,000,000 صفر خرید
144 09122878355 5,500,000 کارکرده خرید
145 09127998838 1,950,000 کارکرده خرید
146 09128719942 1,700,000 صفر خرید
147 09128719067 1,700,000 صفر خرید
148 09123484576 4,000,000 کارکرده خرید
149 09126060452 5,500,000 کارکرده خرید
150 09123055146 3,800,000 کارکرده خرید
151 09128751439 1,600,000 صفر خرید