ردیف شماره خط قیمت (تومان) توضیحات
1 09120995531 1,540,000 صفر خرید
2 09126332190 2,420,000 کارکرده خرید
3 09125853251 2,750,000 کارکرده خرید
4 09121829689 12,650,000 صفر خرید
5 09128711604 1,870,000 کارکرده خرید
6 09120167377 1,650,000 صفر خرید
7 09120995532 1,540,000 صفر خرید
8 09121953649 10,780,000 کارکرده خرید
9 09121219772 18,150,000 کارکرده خرید
10 09125373869 2,640,000 کارکرده خرید
11 09123804749 4,950,000 کارکرده خرید
12 09121986823 11,330,000 در حد صفر خرید
13 09129484332 1,320,000 کارکرده خرید
14 09120908471 1,430,000 صفر خرید
15 09122560652 10,560,000 صفر خرید
16 09128712406 1,870,000 صفر خرید
17 09124834289 3,245,000 صفر خرید
18 09120995561 1,540,000 صفر خرید
19 09128711607 1,870,000 صفر خرید
20 09127507164 1,980,000 صفر خرید
21 09129484316 1,320,000 کارکرده خرید
22 09128510571 1,870,000 صفر خرید
23 09123576079 4,180,000 کارکرده خرید
24 09120601350 1,925,000 صفر خرید
25 09128712403 1,870,000 صفر خرید
26 09120995563 1,540,000 صفر خرید
27 09120630919 2,970,000 صفر خرید
28 09120167378 1,650,000 صفر خرید
29 09123319568 4,180,000 کارکرده خرید
30 09128750596 1,870,000 صفر خرید
31 09121942317 11,550,000 کارکرده خرید
32 09120167353 1,540,000 صفر خرید
33 09120167352 1,320,000 صفر خرید
34 09129680912 8,140,000 صفر خرید
35 09120167358 1,320,000 صفر خرید
36 09127293826 1,980,000 صفر خرید
37 09124991000 48,400,000 صفر خرید
38 09120908475 1,430,000 صفر خرید
39 09125912835 2,530,000 کارکرده خرید
40 09127506785 1,980,000 صفر خرید
41 09128105396 1,375,000 کارکرده خرید
42 09120167376 1,650,000 صفر خرید
43 09123184393 5,060,000 کارکرده خرید
44 09121193072 20,350,000 کارکرده خرید
45 09121915238 12,650,000 کارکرده خرید
46 09120908479 1,210,000 صفر خرید
47 09121862825 15,730,000 کارکرده خرید
48 09126475461 1,980,000 کارکرده خرید
49 09124294786 4,070,000 صفر خرید
50 09123933473 4,510,000 کارکرده خرید
51 09125283659 2,530,000 کارکرده خرید
52 09123995036 4,070,000 کارکرده خرید
53 09120167365 1,320,000 صفر خرید
54 09120167362 1,320,000 صفر خرید
55 09128405752 2,090,000 کارکرده خرید
56 09129369243 935,000 کارکرده خرید
57 09121198683 27,280,000 کارکرده خرید
58 09129519113 1,320,000 صفر خرید
59 09126847121 2,640,000 کارکرده خرید
60 09125984749 3,190,000 کارکرده خرید
61 09124254334 6,050,000 صفر خرید
62 09127000795 13,750,000 کارکرده خرید
63 09129678304 1,155,000 صفر خرید
64 09126589692 2,640,000 کارکرده خرید
65 09127293367 1,980,000 صفر خرید
66 09120167360 1,430,000 صفر خرید
67 09121957136 10,560,000 کارکرده خرید
68 09128327667 2,750,000 صفر خرید
69 09128944218 1,375,000 کارکرده خرید
70 09128654680 1,375,000 کارکرده خرید
71 09123981704 4,070,000 کارکرده خرید
72 09123341903 4,070,000 کارکرده خرید
73 09122700417 13,420,000 کارکرده خرید
74 09123029630 5,940,000 کارکرده خرید
75 09129515153 5,280,000 صفر خرید
76 09120167364 1,320,000 صفر خرید
77 09120908481 1,265,000 صفر خرید
78 09127293501 1,980,000 صفر خرید
79 09123541088 4,290,000 کارکرده خرید
80 09120549093 1,210,000 صفر خرید
81 09129555542 7,920,000 صفر خرید
82 09120167370 1,650,000 صفر خرید
83 09123270732 7,040,000 کارکرده خرید
84 09120167357 1,320,000 صفر خرید
85 09120167368 1,320,000 صفر خرید
86 09122998527 5,390,000 کارکرده خرید
87 09121895831 10,560,000 کارکرده خرید
88 09129674272 1,540,000 صفر خرید
89 09124267337 6,050,000 صفر خرید
90 09129515154 5,280,000 صفر خرید
91 09129684637 1,089,000 صفر خرید
92 09120167369 1,320,000 صفر خرید
93 09125267337 5,170,000 صفر خرید
94 09125868864 2,640,000 کارکرده خرید
95 09121096074 20,350,000 کارکرده خرید
96 09120995529 1,540,000 صفر خرید
97 09125912103 2,640,000 کارکرده خرید
98 09128405753 2,090,000 کارکرده خرید
99 09129674262 1,540,000 صفر خرید
100 09121072205 20,350,000 کارکرده خرید
101 09125788131 2,970,000 کارکرده خرید
102 09125350041 3,960,000 کارکرده خرید
103 09129533934 1,430,000 صفر خرید
104 09123924259 4,950,000 صفر خرید
105 09123138602 4,730,000 کارکرده خرید
106 09123395783 4,070,000 کارکرده خرید
107 09129674644 1,650,000 صفر خرید
108 09128579213 1,375,000 کارکرده خرید
109 09120167379 1,650,000 صفر خرید
110 09129679794 1,540,000 صفر خرید
111 09120141561 1,815,000 کارکرده خرید
112 09123083754 4,180,000 کارکرده خرید
113 09129679793 1,540,000 صفر خرید
114 09120167359 1,320,000 صفر خرید
115 09128008675 5,280,000 کارکرده خرید
116 09120167363 1,540,000 صفر خرید
117 09120995528 1,540,000 صفر خرید
118 09120995549 1,540,000 صفر خرید
119 09122773583 5,610,000 کارکرده خرید
120 09121976759 11,330,000 کارکرده خرید
121 09123342759 4,180,000 کارکرده خرید
122 09128405750 2,310,000 کارکرده خرید
123 09120167366 1,430,000 صفر خرید
124 09125286664 5,940,000 صفر خرید
125 09126135956 2,750,000 کارکرده خرید
126 09121757838 14,630,000 کارکرده خرید
127 09125930161 2,640,000 کارکرده خرید
128 09128917164 1,430,000 کارکرده خرید
129 09125883496 2,530,000 کارکرده خرید
130 09120167355 1,430,000 صفر خرید
131 09120167361 1,320,000 صفر خرید
132 09120910906 3,080,000 صفر خرید
133 09127506783 1,980,000 صفر خرید
134 09127293657 1,980,000 صفر خرید
135 09124216811 2,970,000 کارکرده خرید
136 09128405751 2,090,000 کارکرده خرید
137 09121768982 14,850,000 کارکرده خرید
138 09128750592 1,870,000 صفر خرید
139 09120996021 1,320,000 صفر خرید
140 09121890306 19,250,000 کارکرده خرید
141 09127129878 2,750,000 کارکرده خرید
142 09124916212 3,410,000 کارکرده خرید
143 09125729808 2,860,000 کارکرده خرید
144 09123484576 4,290,000 کارکرده خرید
145 09120167354 1,320,000 صفر خرید
146 09125766357 3,080,000 کارکرده خرید
147 09120167356 1,320,000 صفر خرید
148 09121865953 15,730,000 کارکرده خرید
149 09122657722 11,550,000 صفر خرید
150 09120167367 1,320,000 صفر خرید
151 09121560139 11,880,000 کارکرده خرید
152 09120167375 1,650,000 صفر خرید
153 09126292739 3,520,000 صفر خرید
154 09120167371 1,650,000 صفر خرید
155 09123831494 4,730,000 کارکرده خرید
156 09126730095 3,630,000 کارکرده خرید
157 09129684627 1,089,000 صفر خرید
158 09122267007 28,050,000 کارکرده خرید