ردیف شماره خط قیمت (تومان) توضیحات
1 09127229380 7,360,000 کارکرده خرید
2 09123245706 14,375,000 صفر خرید
3 09128300329 10,350,000 کارکرده خرید
4 09128496216 6,095,000 در حد صفر خرید
5 09123889694 16,675,000 کارکرده خرید
6 09127370907 10,350,000 کارکرده خرید
7 09120420309 9,200,000 صفر خرید
8 09128954894 7,130,000 کارکرده خرید
9 09129618958 6,900,000 صفر خرید
10 09127999875 9,200,000 کارکرده خرید
11 09122006157 42,550,000 کارکرده خرید
12 09127189541 6,900,000 کارکرده خرید
13 09122368559 16,675,000 کارکرده خرید
14 09120420301 9,200,000 صفر خرید
15 09121545826 42,550,000 کارکرده خرید
16 09124545796 18,400,000 کارکرده خرید
17 09120420300 20,700,000 صفر خرید
18 09121432800 80,500,000 کارکرده خرید
19 09129410987 9,775,000 صفر خرید
20 09121999965 126,500,000 کارکرده خرید
21 09128700859 9,775,000 کارکرده خرید
22 09123977725 17,825,000 کارکرده خرید
23 09127079075 9,775,000 کارکرده خرید
24 09120420204 12,650,000 صفر خرید
25 09120765435 8,625,000 صفر خرید
26 09127193676 8,625,000 کارکرده خرید
27 09123077725 18,975,000 کارکرده خرید
28 09128777791 29,900,000 صفر خرید
29 09124585052 16,675,000 کارکرده خرید
30 09127928435 6,095,000 کارکرده خرید
31 09121714969 55,200,000 کارکرده خرید
32 09120765439 8,625,000 صفر خرید
33 09122524774 29,900,000 کارکرده خرید
34 09122300621 37,950,000 کارکرده خرید
35 09124111865 13,685,000 کارکرده خرید
36 09127170525 9,200,000 کارکرده خرید
37 09120420308 9,200,000 صفر خرید
38 09120420200 28,750,000 صفر خرید
39 09121057199 56,350,000 کارکرده خرید
40 09120420307 9,200,000 صفر خرید
41 09128496215 6,095,000 در حد صفر خرید
42 09121194684 51,750,000 کارکرده خرید
43 09125985080 16,100,000 کارکرده خرید
44 09120739279 6,325,000 صفر خرید
45 09120203047 17,250,000 صفر خرید
46 09120420306 9,200,000 صفر خرید
47 09124107430 16,675,000 کارکرده خرید
48 09121198267 51,750,000 کارکرده خرید
49 09128400871 9,775,000 کارکرده خرید
50 09128906823 5,750,000 در حد صفر خرید
51 09121194488 164,050,328 کارکرده خرید
52 09124571090 16,675,000 کارکرده خرید
53 09120405063 17,250,000 صفر خرید
54 09123501656 15,525,000 کارکرده خرید
55 09120765437 8,625,000 صفر خرید
56 09121712469 40,250,000 کارکرده خرید
57 09121065608 60,950,000 کارکرده خرید
58 09121260880 86,250,000 کارکرده خرید
59 09120420207 10,350,000 صفر خرید
60 09122160508 29,900,000 کارکرده خرید
61 09122040665 42,550,000 کارکرده خرید
62 09123439496 16,675,000 کارکرده خرید
63 09128145530 6,900,000 در حد صفر خرید
64 09120710987 9,775,000 صفر خرید
65 09120420209 10,350,000 صفر خرید
66 09123537970 16,675,000 کارکرده خرید
67 09120405064 17,250,000 صفر خرید
68 09128496218 6,095,000 در حد صفر خرید
69 09124949575 19,550,000 کارکرده خرید
70 09129312170 6,325,000 کارکرده خرید
71 09120203049 17,250,000 صفر خرید
72 09123901454 15,525,000 کارکرده خرید
73 09129310987 9,775,000 صفر خرید
74 09122757631 18,975,000 کارکرده خرید
75 09121066974 55,200,000 کارکرده خرید
76 09121172659 51,750,000 کارکرده خرید
77 09128496217 6,095,000 در حد صفر خرید
78 09122388918 18,285,000 کارکرده خرید
79 09127333278 9,775,000 کارکرده خرید
80 09120420305 9,200,000 صفر خرید
81 09122227985 55,200,000 صفر خرید
82 09120420205 10,350,000 صفر خرید
83 09122894348 20,700,000 کارکرده خرید
84 09121176238 51,750,000 کارکرده خرید
85 09126853768 9,775,000 کارکرده خرید
86 09120420208 10,350,000 صفر خرید
87 09122009838 67,850,000 کارکرده خرید
88 09128726096 6,095,000 کارکرده خرید
89 09128150070 17,250,000 در حد صفر خرید
90 09129555827 8,625,000 صفر خرید
91 09124183947 9,775,000 کارکرده خرید
92 09124040878 40,250,000 کارکرده خرید
93 09127262090 14,950,000 کارکرده خرید
94 09121492868 43,700,000 کارکرده خرید
95 09122957203 16,675,000 کارکرده خرید
96 09124400998 29,900,000 صفر خرید
97 09120765438 8,625,000 صفر خرید
98 09120876549 8,625,000 صفر خرید
99 09122943305 17,250,000 کارکرده خرید
100 09128640912 40,250,000 صفر خرید
101 09123975989 15,525,000 کارکرده خرید
102 09121713569 40,250,000 کارکرده خرید
103 09121147117 129,550,328 کارکرده خرید
104 09128496214 6,095,000 در حد صفر خرید
105 09124101099 42,550,000 صفر خرید
106 09124590075 13,685,000 کارکرده خرید
107 09121161315 161,000,000 کارکرده خرید
108 09124043136 14,375,000 کارکرده خرید