ردیف شماره خط قیمت (تومان) توضیحات
1 09129482569 8,625,000 کارکرده خرید
2 09124366627 20,700,000 کارکرده خرید
3 09121214092 103,500,000 کارکرده خرید
4 09126090686 19,550,000 کارکرده خرید
5 09121998546 67,850,000 کارکرده خرید
6 09120804058 10,925,000 در حد صفر خرید
7 09120812570 10,350,000 کارکرده خرید
8 09127660900 28,750,000 کارکرده خرید
9 09122202495 48,300,000 کارکرده خرید
10 09122068636 67,850,000 کارکرده خرید
11 09120246752 7,130,000 کارکرده خرید
12 09126800509 31,050,000 کارکرده خرید
13 09122220506 181,300,328 صفر خرید
14 09127998726 10,350,000 کارکرده خرید
15 09124950397 15,525,000 کارکرده خرید
16 09124960090 28,750,000 کارکرده خرید
17 09125055443 25,300,000 کارکرده خرید
18 09121244733 94,300,000 کارکرده خرید
19 09128574740 13,800,000 کارکرده خرید
20 09124040878 49,450,000 کارکرده خرید
21 09122202758 48,300,000 کارکرده خرید
22 09127350327 13,800,000 کارکرده خرید
23 09121892011 82,800,000 کارکرده خرید
24 09123794110 21,275,000 کارکرده خرید
25 09124121619 40,250,000 کارکرده خرید
26 09127923603 10,350,000 کارکرده خرید
27 09122035205 55,200,000 کارکرده خرید
28 09121867930 66,700,000 کارکرده خرید
29 09122400637 55,200,000 کارکرده خرید
30 09121796783 62,100,000 کارکرده خرید
31 09121939958 71,300,000 کارکرده خرید
32 09122113931 67,850,000 کارکرده خرید
33 09121507616 94,300,000 کارکرده خرید
34 09124854723 14,950,000 کارکرده خرید
35 09128614161 25,300,000 کارکرده خرید
36 09122983540 29,900,000 کارکرده خرید
37 09121310738 79,350,000 کارکرده خرید
38 09126267014 12,650,000 کارکرده خرید
39 09126909521 13,800,000 کارکرده خرید
40 09122605117 34,500,000 کارکرده خرید
41 09121396473 72,450,000 - خرید
42 09123336269 65,550,000 کارکرده خرید
43 09122975981 27,600,000 کارکرده خرید
44 09121916139 86,250,000 کارکرده خرید
45 09121125008 431,600,655 کارکرده خرید
46 09128340727 11,500,000 کارکرده خرید
47 09123166310 21,275,000 کارکرده خرید
48 09125367050 27,600,000 کارکرده خرید
49 09121036430 120,750,000 کارکرده خرید
50 09122214430 51,750,000 در حد صفر خرید
51 09129104823 10,925,000 کارکرده خرید
52 09121999632 86,250,000 کارکرده خرید
53 09124313160 31,050,000 کارکرده خرید
54 09127102042 18,400,000 کارکرده خرید
55 09121267569 80,500,000 کارکرده خرید
56 09128592989 14,950,000 کارکرده خرید
57 09121197794 97,750,000 کارکرده خرید
58 09123035319 25,300,000 کارکرده خرید
59 09124453958 16,100,000 کارکرده خرید
60 09122257118 40,250,000 کارکرده خرید
61 09125757492 27,600,000 کارکرده خرید
62 09125104892 14,950,000 کارکرده خرید
63 09125909078 35,650,000 کارکرده خرید
64 09121902954 69,000,000 - خرید
65 09122989663 31,050,000 کارکرده خرید
66 09121767984 69,000,000 کارکرده خرید
67 09122019860 40,250,000 کارکرده خرید
68 09123882366 34,500,000 کارکرده خرید
69 09123622411 25,300,000 کارکرده خرید
70 09121220809 158,300,328 کارکرده خرید
71 09124943633 21,850,000 کارکرده خرید
72 09129494953 21,850,000 کارکرده خرید
73 09126171906 13,225,000 کارکرده خرید
74 09128121499 17,250,000 کارکرده خرید
75 09122101251 46,000,000 کارکرده خرید
76 09125963784 12,650,000 کارکرده خرید
77 09122388963 28,750,000 کارکرده خرید
78 09122049377 36,800,000 کارکرده خرید
79 09120420300 27,600,000 صفر خرید
80 09124898350 17,250,000 کارکرده خرید
81 09122226439 71,300,000 صفر خرید
82 09120168266 7,130,000 کارکرده خرید
83 09127633288 11,500,000 کارکرده خرید
84 09128333342 43,700,000 کارکرده خرید
85 09121466288 78,200,000 کارکرده خرید
86 09126883744 13,800,000 کارکرده خرید
87 09128900586 14,950,000 کارکرده خرید
88 09124806791 16,100,000 کارکرده خرید
89 09127646857 11,500,000 کارکرده خرید
90 09122444478 126,500,000 کارکرده خرید
91 09122543766 29,900,000 کارکرده خرید
92 09123344450 63,250,000 کارکرده خرید
93 09121066893 102,350,000 کارکرده خرید
94 09122587311 32,200,000 کارکرده خرید
95 09122641091 29,900,000 کارکرده خرید
96 09121355574 120,750,000 کارکرده خرید
97 09125045821 13,800,000 کارکرده خرید
98 09127906752 10,350,000 کارکرده خرید
99 09121145941 101,200,000 کارکرده خرید
100 09126800724 21,850,000 کارکرده خرید
101 09120330247 7,935,000 کارکرده خرید
102 09128575088 13,225,000 کارکرده خرید
103 09123397033 51,750,000 کارکرده خرید
104 09123897188 19,550,000 کارکرده خرید
105 09122602070 102,350,000 کارکرده خرید
106 09121272593 96,600,000 کارکرده خرید
107 09122888849 113,850,000 کارکرده خرید
108 09122111307 59,800,000 کارکرده خرید
109 09122655818 36,800,000 کارکرده خرید
110 09121263689 96,600,000 کارکرده خرید
111 09123930065 36,800,000 کارکرده خرید
112 09121157512 132,250,000 کارکرده خرید
113 09128849588 20,700,000 کارکرده خرید
114 09123008482 65,550,000 کارکرده خرید
115 09127771825 22,425,000 کارکرده خرید
116 09129388859 10,925,000 کارکرده خرید
117 09124101099 50,600,000 صفر خرید
118 09122283935 40,250,000 کارکرده خرید
119 09122941465 29,900,000 کارکرده خرید
120 09122220403 169,800,328 در حد صفر خرید
121 09126777736 47,150,000 کارکرده خرید
122 09122255576 60,950,000 در حد صفر خرید
123 09122450419 29,900,000 کارکرده خرید
124 09121220367 94,300,000 کارکرده خرید
125 09128170393 11,500,000 کارکرده خرید