ردیف شماره خط قیمت (تومان) توضیحات
1 09129535447 4,830,000 کارکرده خرید
2 09128750594 5,175,000 صفر خرید
3 09128704237 5,175,000 صفر خرید
4 09125066025 9,085,000 صفر خرید
5 09128940797 5,750,000 کارکرده خرید
6 09128044759 4,830,000 کارکرده خرید
7 09127291978 5,635,000 صفر خرید
8 09129484316 4,255,000 صفر خرید
9 09128241270 4,830,000 کارکرده خرید
10 09124396219 7,475,000 کارکرده خرید
11 09129649430 4,485,000 صفر خرید
12 09121713936 51,750,000 کارکرده خرید
13 09122944306 14,720,000 کارکرده خرید
14 09123891321 10,235,000 کارکرده خرید
15 09120165874 3,565,000 صفر خرید
16 09123863744 10,235,000 کارکرده خرید
17 09126596783 6,440,000 صفر خرید
18 09128759299 5,750,000 کارکرده خرید
19 09127854076 5,635,000 صفر خرید
20 09129535448 4,830,000 کارکرده خرید
21 09127541316 6,670,000 کارکرده خرید
22 09127728929 6,555,000 کارکرده خرید
23 09129649455 4,485,000 صفر خرید
24 09123932008 32,200,000 در حد صفر خرید
25 09123368760 11,385,000 کارکرده خرید
26 09128701849 5,175,000 صفر خرید
27 09120442877 5,175,000 صفر خرید
28 09129534381 4,830,000 کارکرده خرید
29 09122524774 25,300,000 صفر خرید
30 09120245707 4,025,000 کارکرده خرید
31 09121405109 44,850,000 کارکرده خرید
32 09125508206 9,775,000 صفر خرید
33 09120408973 3,910,000 صفر خرید
34 09122650903 20,700,000 کارکرده خرید
35 09120408976 3,910,000 صفر خرید
36 09127346825 5,635,000 صفر خرید
37 09120408975 3,910,000 صفر خرید
38 09120621700 6,900,000 صفر خرید
39 09127245743 5,635,000 صفر خرید
40 09125062750 9,085,000 کارکرده خرید
41 09122084334 32,200,000 کارکرده خرید
42 09123297581 12,305,000 صفر خرید
43 09123457730 14,375,000 در حد صفر خرید
44 09122026351 22,425,000 صفر خرید
45 09127993523 5,060,000 کارکرده خرید
46 09121061141 103,500,000 کارکرده خرید
47 09127002605 14,950,000 کارکرده خرید
48 09129535449 4,830,000 کارکرده خرید
49 09127448931 5,635,000 در حد صفر خرید
50 09122176268 28,750,000 کارکرده خرید
51 09129004431 8,625,000 صفر خرید
52 09129444603 6,325,000 صفر خرید
53 09125260593 6,670,000 کارکرده خرید
54 09122988442 15,525,000 کارکرده خرید
55 09128708459 5,175,000 صفر خرید
56 09121890306 44,850,000 کارکرده خرید
57 09129534379 4,830,000 کارکرده خرید
58 09127346271 5,635,000 صفر خرید
59 09124577810 7,245,000 کارکرده خرید
60 09126357694 6,440,000 صفر خرید
61 09120442866 5,175,000 صفر خرید
62 09126347986 6,440,000 صفر خرید
63 09127384571 5,635,000 صفر خرید
64 09129534378 4,830,000 کارکرده خرید
65 09128334372 4,830,000 کارکرده خرید
66 09129649433 4,485,000 صفر خرید
67 09129727055 3,680,000 کارکرده خرید
68 09128999937 28,750,000 کارکرده خرید
69 09128708361 5,175,000 صفر خرید
70 09126182500 16,675,000 صفر خرید
71 09128708453 5,175,000 صفر خرید
72 09126098791 5,175,000 کارکرده خرید
73 09129534376 4,830,000 کارکرده خرید
74 09124447108 15,525,000 در حد صفر خرید
75 09121090534 67,850,000 کارکرده خرید
76 09126369578 6,325,000 در حد صفر خرید
77 09128999877 7,475,000 در حد صفر خرید
78 09128708526 5,175,000 صفر خرید
79 09128754978 5,175,000 صفر خرید
80 09120340859 4,025,000 کارکرده خرید
81 09120621800 6,900,000 صفر خرید
82 09121720494 37,950,000 در حد صفر خرید
83 09124423815 8,970,000 صفر خرید
84 09128150873 4,830,000 کارکرده خرید
85 09128820797 5,750,000 کارکرده خرید
86 09125760919 8,280,000 کارکرده خرید
87 09129649470 4,485,000 صفر خرید
88 09121347215 41,400,000 کارکرده خرید
89 09123894227 12,305,000 صفر خرید
90 09121993134 44,850,000 در حد صفر خرید
91 09120908481 4,025,000 صفر خرید
92 09120910906 6,325,000 صفر خرید
93 09125943559 7,935,000 صفر خرید
94 09121357314 41,400,000 کارکرده خرید
95 09127215825 5,175,000 کارکرده خرید
96 09126359786 6,440,000 صفر خرید
97 09129005616 8,625,000 صفر خرید
98 09127048695 4,830,000 کارکرده خرید
99 09123032464 18,975,000 کارکرده خرید
100 09121790801 44,850,000 کارکرده خرید
101 09122134643 28,750,000 کارکرده خرید
102 09121862624 42,550,000 کارکرده خرید
103 09121208031 80,500,000 کارکرده خرید
104 09128462421 4,830,000 کارکرده خرید
105 09125915667 7,245,000 صفر خرید
106 09126386791 6,440,000 صفر خرید
107 09127996493 5,290,000 کارکرده خرید