ردیف شماره خط قیمت (تومان) توضیحات
1 09127353857 8,280,000 کارکرده خرید
2 09127999875 9,200,000 کارکرده خرید
3 09121172659 51,750,000 کارکرده خرید
4 09128777791 29,900,000 صفر خرید
5 09128954894 7,130,000 کارکرده خرید
6 09121161315 129,550,328 کارکرده خرید
7 09129092593 9,775,000 صفر خرید
8 09120203047 17,250,000 صفر خرید
9 09124949575 21,850,000 کارکرده خرید
10 09125909078 20,700,000 کارکرده خرید
11 09128150070 17,250,000 در حد صفر خرید
12 09121198267 51,750,000 کارکرده خرید
13 09121715362 40,250,000 کارکرده خرید
14 09120420208 11,500,000 صفر خرید
15 09127370907 10,350,000 کارکرده خرید
16 09121950927 37,950,000 کارکرده خرید
17 09128880928 16,100,000 کارکرده خرید
18 09127262090 14,950,000 کارکرده خرید
19 09120420308 9,200,000 صفر خرید
20 09120420306 9,200,000 صفر خرید
21 09120765438 8,625,000 صفر خرید
22 09125908796 9,085,000 کارکرده خرید
23 09120420209 11,500,000 صفر خرید
24 09120420307 9,200,000 صفر خرید
25 09120420300 20,700,000 صفر خرید
26 09126940703 9,775,000 کارکرده خرید
27 09124585052 16,675,000 کارکرده خرید
28 09120420309 9,200,000 صفر خرید
29 09120405064 17,250,000 صفر خرید
30 09121712469 40,250,000 کارکرده خرید
31 09122573181 21,275,000 کارکرده خرید
32 09121147117 129,550,328 کارکرده خرید
33 09129321291 6,670,000 کارکرده خرید
34 09120853408 6,325,000 کارکرده خرید
35 09120880372 5,750,000 کارکرده خرید
36 09124107430 16,675,000 کارکرده خرید
37 09124040878 42,550,000 کارکرده خرید
38 09122080595 29,900,000 کارکرده خرید
39 09124400998 29,900,000 صفر خرید
40 09120765435 8,625,000 صفر خرید
41 09129270117 6,670,000 کارکرده خرید
42 09120420207 11,500,000 صفر خرید
43 09122524774 27,600,000 کارکرده خرید
44 09128700859 9,775,000 کارکرده خرید
45 09124571090 16,675,000 کارکرده خرید
46 09127333278 9,775,000 کارکرده خرید
47 09120710987 9,775,000 صفر خرید
48 09123977725 17,825,000 کارکرده خرید
49 09120765439 8,625,000 صفر خرید
50 09124911362 13,225,000 کارکرده خرید
51 09125985080 16,100,000 در حد صفر خرید
52 09124938102 10,925,000 کارکرده خرید
53 09122227985 50,600,000 صفر خرید
54 09128640912 40,250,000 صفر خرید
55 09121999965 123,050,000 کارکرده خرید
56 09122988063 18,975,000 کارکرده خرید
57 09129098063 9,775,000 صفر خرید
58 09124268335 10,925,000 کارکرده خرید
59 09121331676 60,950,000 کارکرده خرید
60 09128400871 9,775,000 کارکرده خرید
61 09122009838 64,400,000 کارکرده خرید
62 09123439496 17,825,000 کارکرده خرید
63 09123488929 15,525,000 کارکرده خرید
64 09120420305 9,200,000 صفر خرید
65 09120876549 8,625,000 صفر خرید
66 09120203049 17,250,000 صفر خرید
67 09128902189 9,430,000 در حد صفر خرید
68 09121713569 40,250,000 کارکرده خرید
69 09129004939 14,375,000 صفر خرید
70 09126827010 14,375,000 کارکرده خرید
71 09127089086 8,625,000 کارکرده خرید
72 09121194488 123,800,328 کارکرده خرید
73 09129410987 9,775,000 صفر خرید
74 09123975989 15,525,000 کارکرده خرید
75 09124231749 10,925,000 کارکرده خرید
76 09123501656 15,525,000 کارکرده خرید
77 09129320060 14,375,000 کارکرده خرید
78 09121194684 51,750,000 کارکرده خرید
79 09120405063 17,250,000 صفر خرید
80 09129092594 9,775,000 صفر خرید
81 09121714969 55,200,000 کارکرده خرید
82 09124545796 20,700,000 کارکرده خرید
83 09126151638 10,350,000 کارکرده خرید
84 09121877245 36,800,000 کارکرده خرید
85 09128490047 9,775,000 کارکرده خرید
86 09121087671 86,250,000 کارکرده خرید
87 09123136325 16,100,000 کارکرده خرید
88 09124101099 42,550,000 صفر خرید
89 09129371552 6,325,000 کارکرده خرید
90 09120420301 9,200,000 صفر خرید
91 09121944185 36,800,000 کارکرده خرید
92 09125783559 8,625,000 کارکرده خرید
93 09129350178 5,980,000 کارکرده خرید
94 09122160508 29,900,000 کارکرده خرید
95 09128300329 10,350,000 کارکرده خرید
96 09122006157 42,550,000 کارکرده خرید
97 09120765437 8,625,000 صفر خرید