ردیف شماره خط قیمت (تومان) توضیحات
1 09128241270 4,255,000 کارکرده خرید
2 09128701849 5,060,000 صفر خرید
3 09121548805 31,050,000 کارکرده خرید
4 09128766393 5,980,000 کارکرده خرید
5 09127346825 5,635,000 صفر خرید
6 09120408973 3,910,000 صفر خرید
7 09128008675 9,085,000 کارکرده خرید
8 09121790801 44,850,000 کارکرده خرید
9 09129649455 4,485,000 صفر خرید
10 09126870703 6,325,000 کارکرده خرید
11 09127384571 5,635,000 صفر خرید
12 09128728425 4,025,000 کارکرده خرید
13 09128755499 5,175,000 صفر خرید
14 09128708526 5,060,000 صفر خرید
15 09121208031 71,300,000 کارکرده خرید
16 09128704237 5,060,000 صفر خرید
17 09120442877 4,255,000 صفر خرید
18 09128462421 4,830,000 کارکرده خرید
19 09125062750 9,085,000 کارکرده خرید
20 09128750594 5,060,000 صفر خرید
21 09127245743 5,635,000 صفر خرید
22 09128150873 4,255,000 کارکرده خرید
23 09128166840 4,255,000 کارکرده خرید
24 09121890306 44,850,000 کارکرده خرید
25 09128708459 5,060,000 صفر خرید
26 09128820797 5,750,000 کارکرده خرید
27 09128999937 22,885,000 کارکرده خرید
28 09125760919 8,280,000 کارکرده خرید
29 09124576956 6,555,000 کارکرده خرید
30 09128759299 5,750,000 صفر خرید
31 09129484316 4,255,000 صفر خرید
32 09122189691 20,700,000 کارکرده خرید
33 09122524774 25,300,000 صفر خرید
34 09120408975 3,910,000 صفر خرید
35 09126098791 5,175,000 کارکرده خرید
36 09120910906 6,325,000 صفر خرید
37 09128700557 8,280,000 کارکرده خرید
38 09125508206 9,775,000 صفر خرید
39 09128755399 5,175,000 صفر خرید
40 09128334372 4,830,000 کارکرده خرید
41 09129649430 4,485,000 صفر خرید
42 09128196683 4,485,000 کارکرده خرید
43 09127291978 5,635,000 صفر خرید
44 09128754978 5,060,000 صفر خرید
45 09124577810 7,245,000 کارکرده خرید
46 09129672544 3,795,000 صفر خرید
47 09129649470 4,485,000 صفر خرید
48 09124396219 7,015,000 کارکرده خرید
49 09127346271 5,635,000 صفر خرید
50 09121357314 39,100,000 کارکرده خرید
51 09126520684 6,325,000 صفر خرید
52 09128708453 5,060,000 صفر خرید
53 09129649433 4,485,000 صفر خرید
54 09121347215 39,100,000 کارکرده خرید
55 09121061141 109,250,000 کارکرده خرید
56 09126723140 5,175,000 کارکرده خرید
57 09120911244 6,325,000 صفر خرید
58 09121073822 51,750,000 صفر خرید
59 09127048695 4,830,000 کارکرده خرید
60 09123032464 18,975,000 کارکرده خرید
61 09120908481 4,025,000 صفر خرید
62 09128940797 5,750,000 صفر خرید
63 09122084334 28,750,000 کارکرده خرید
64 09120442866 4,255,000 صفر خرید
65 09129371345 3,565,000 کارکرده خرید
66 09121750311 34,385,000 کارکرده خرید
67 09125720177 6,325,000 کارکرده خرید
68 09128708361 5,060,000 صفر خرید
69 09124163293 6,555,000 کارکرده خرید
70 09121862624 42,550,000 کارکرده خرید
71 09129004431 8,625,000 صفر خرید
72 09122134643 22,425,000 کارکرده خرید
73 09128712406 5,060,000 صفر خرید
74 09127002605 12,650,000 کارکرده خرید
75 09121899237 28,750,000 کارکرده خرید
76 09120165874 3,565,000 صفر خرید
77 09128510173 5,060,000 صفر خرید
78 09125197107 5,865,000 کارکرده خرید
79 09121713936 51,750,000 کارکرده خرید
80 09128755299 5,175,000 صفر خرید
81 09127854076 5,635,000 صفر خرید
82 09120408976 3,910,000 صفر خرید